3M Mask

หน้ากากกันฝุ่นและกลิ่นจาก 3M ตัวนี้ซื้อมาลองใส่แล้วไม่ได้กลิ่นอาหาร กลิ่นบุหรี่เลย ชะงัดมาก เหมาะใส่เดินไปทำธุระนอกบ้านช่วงฝุ่นเต็มเมืองช่วงนี้