Panasonic GF9

ซื้อมา 31 พ.ค. จาก digital2home ราคา 19,200 บาท เตรียมไปถ่ายยุโรป ส่วนตัวเก่า GF2 ได้เวลาปลดระวาง

กล้องถ่ายวีดีโอ 4K ต้องใช้เมมความเร็วสูง มาตรฐาน U3 เป็นอย่างต่ำ ไม่งั้นจะบันทึกไม่ทัน